CSR-politik2019-01-22T15:50:00+00:00

Park & Landskab CSR-politik

Forord

Park & Landskabs CSR-politik tager udgangspunkt i vores værdigrundlag, som bl.a. lyder:

”Park & Landskab vil arbejde aktivt for at værne om samfundets værdier og ressourcer”.

Vi er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker således at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi engagerer os i det omkringliggende samfund og derved viser omtanke for mennesker og miljø.

CSR politikken giver et overblik over Park & Landskabs holdninger og udvalgte eksempler på handlinger inden for fokusområderne: Menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, antikorruption samt forholdet til det lokalområde, vi er aktive i.

Vi har arbejdet med alle disse områder gennem en længere periode, og vi har til hensigt at arbejde videre med løbende tiltag, som vil være til gavn for vores kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Det er vores hensigt at udarbejde en handlingsplan for de kommende år, der beskriver det eller de CSR-områder, vi vil vælge at sætte fokus på det kommende år, så alle løbende kan følge med i, hvordan vores CSR-politik udmønter sig i konkrete handlingsplaner.

Vores CSR-politik bygger på vores grundlæggende værdier og er forankret i vores mission, vision og værdigrundlag. Vores værdigrundlag er styrende for den måde vi arbejder på i dagligdagen, vores indbyrdes forhold, vores kunder, leverandører og øvrige interessenter.

Med venlig hilsen

Th. Lau Knudsen
(Direktør og ejer af Park & Landskab ApS)

November 2015

 

Det strategiske grundlag for vores forretning er visionen og missionen

Vision

Vi vil gøre Park & Landskab til kundernes foretrukne samarbejdspartner inden for rådgivning, design, udvikling og etablering af kreative legeplads-, have- og anlægs- og LAR-løsninger.

Mission

Vi vil leve os ind i vores kunders udfordringer, forstå deres behov og skabe bæredygtige løsninger af høj kvalitet.

Værdigrundlag

Vi sætter kunden i centrum og tilstræber altid at leve op til eller overstige vores kunders forventninger.

Derfor forpligter vi os til:

 • at kende og forstå kundernes ønsker og behov
 • at være professionelle, iderige og kreative
 • at være fleksible og holde, hvad vi lover
 • at være serviceminded og handlingsorienterede

Vi sikrer medarbejderne de udviklingsmuligheder og den tryghed, det giver at arbejde i en dynamisk og faglig kompetent virksomhed.

Derfor forpligter vi os til:

 • at fastholde et højt fagligt niveau
 • at give mulighed for iderigdom, kreativitet, fleksibilitet og eksperimenter – at afholde medarbejderudviklingssamtaler og arbejde med udviklingsplaner for den enkelte medarbejder og at udarbejde klare og prioriterede mål og rammer
 • at støtte medarbejdernes relevante uddannelse
 • at skabe team spirit, gensidig tillid, initiativ og synlige resultater

Vi medvirker aktivt til at værne om samfundets værdier og ressourcer.

Derfor forpligter vi os til:

 • at kende samfundets behov og krav
 • at leve op til en god og sund forretningsmoral – at deltage aktivt i lokalsamfundets og branchens udvikling – at være på forkant, når det gælder miljø- og klimaindsatsen.

Vi tager et socialt ansvar

Derfor forpligter vi os til

 • at arbejde for at skabe jobmuligheder for mennesker der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet – Eksempelvis Flexjobbere
 • løbende uddanne nye medarbejdere – Anlægsgartnerlærlinge mv.

Vi udvikler og forbedrer konstant vores ydelser.

Derfor forpligter vi os til

 • at være kvalitetsbevidste og at overvåge kvaliteten
 • at være forandringsparate – at være innovative i vores ydelser, både i fremstilling og levering
 • at have konstant fokus på at optimere vores værdiskabelse
 • at tilbyde vores kunder de nyeste, mest relevante og bæredygtige løsninger

Vi skaber en indtjening til alle interessenter, der står i forhold til vores indsats og værdiskabelse.

Park & Landskab vigtigste bidrag til samfundet er at drive en lønsom virksomhed, som med sine arbejdes-pladser bidrager til udviklingen af samfundet. Vi arbejder derfor målrettet på at udvikle og udvide vores forretning og indtjening.

CSR-kodeks

Park & Landskab arbejder efter principper i FN´s Global Compact.
Park & Landskab står for en langsigtet værdiskabelse for medarbejderne, interessenter og samfundet. Alle skal være trygge ved den måde Park & Landskab driver sin forretning på, herunder produkter og løsninger. Park & Landskab arbejder efter de forretningsmæssige mål med respekt for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og tager de sociale konsekvenser af at drive forretningen til overvejelse. Arbejder løbende med initiativer, der skal fremme etisk virksomhedsadfærd gennem hele forsyningskæden.
Principper i FN’s Global Compact resulterer i at Park & Landskab ønsker at efterleve følgende forpligtelser:

 1. Park & Landskab støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde.
 2. Park & Landskab sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
 3. Park & Landskab opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger.
 4. Park & Landskab støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde.
 5. Park & Landskab støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde.
 6. Park & Landskab støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Park & Landskab støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer.
 8. Park & Landskab tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
 9. Park & Landskab opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
 10. Park & Landskab modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning

Menneskerettigheder og arbejdsprincipper

Park & Landskab arbejder for mangfoldighed og lighed. Ligebehandling og lige muligheder gælder for alle, uanset etnisk eller nationale oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, religion, politisk hold, nationalitet eller social herkomst. Park & Landskab accepterer ikke nogen form for psykisk eller fysisk afstraffelse, trussel om afstraffelse, diskriminering i ansættelsen eller arbejdet, mobning på arbejdspladsen, chikane af seksuel eller anden karakter, tvangsarbejde eller andre former for ufrivilligt arbejde. Forpligtelser over for medarbejderne udspringer af national lovgivning og aftaler om social sikkerhed respekteres og overholdes. Løn og andre forpligtelser vil altid som minimum leve op til kravene i national lovgivning, gældende aftaler og alment accepterede standarder indenfor branchen. Børnearbejde er under ingen omstændigheder tilladt. Alle medarbejdere skal være over 15 år gamle eller have nået den alder, som er tilladt for det pågældende arbejde.
Park & Landskab respekterer medarbejdernes ret til at organisere sig i fagforeninger efter eget valg. Park & Landskab sikrer aktiv opfølgning på ovenstående gennem den daglige ledelsesindsats og en både formelt og uformelt kommunikation på tværs. Herudover er der et formaliseret samarbejde med ledelsen, hvor alle medarbejdere har mulighed for at komme til orde. At give medarbejderne mulighed for indflydelse, men samtidig også tage et medansvar for, at virksomheden drives efter bl.a. beskrevne retningslinjer
Park & Landskab vil løbende arbejde på at udvikle og moderniserer interne politikker og procedurer, som sikre fokus og handling på ovenstående. Herudover vil Park & Landskab deltage i branchesamarbejde via Danske Anlægsgartnere for herigennem at bidrage til udvikling på CSR-området.

Miljø

Hos Park & Landskab ønsker vi at begrænse den negative miljøpåvirkning. Vi arbejder derfor struktureret med at reducere virksomhedens miljøbelastning ved anvendelse af mindre miljøbelastende materialer og processer.

Leverandører

Hos Park & Landskab tilskynder vi vore leverandører til samfundsansvarlig adfærd. Vores procedure for leverandørstyring omfatter leverandøraftaler, hvor vore forventninger og krav til leverandøren er beskrevet. Vi tilstræber at skabe gode og langvarige partnerskaber med vore leverandører, hvor vi i fællesskab udvikler samarbejdet til begge parters fordel.

Arbejdsmiljø

Park & Landskab ønsker et sundt arbejdsmiljø for alle – både hvad angår det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet kan aflæses i kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed og en aktiv fraværspolitik kombineret med fraværsstatistikker sikre opfølgning på fravær og skaber fokus på trivsel. Som en del af sygefraværspolitikken er alle medarbejdere omfattet af en sundhedsforsikring, så de tilbydes den rette behandling hurtigt og effektivt, når der er behov for det.

CSR overholdelse

Overholdelse af Park & Landskabs CSR-politik påhviler alle – lige fra ledelse til den enkelte medarbejder. Ovenstående politik udmøntes dagligt decentralt i de enkelte funktioner. Det er ledelsens ansvar, at Park & Landskabs CSR-politik efterleves i dagligdagen.